(--?--)
Amanda  b. 1809
(?)
Sarah  b. 1805
Daggett
Nathaniel  b. 1842